KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA VE RIZA METNİ 

İlgi Otizm Derneği olarak, siz değerli katılımcılarımıza ait elde etmiş olduğumuz kişisel verilerin özel hayatın gizliliğine ilişkin hususlar da göz önünde bulundurularak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

I.Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz katılımcı ve üyelik başvurunuz sırasında ve/veya sonrasında yazılı ve/veya sözlü olarak ve/veya elektronik ortamda tarafımıza iletmiş olduğunuz, sağlık bilgileri de dahil olmak üzere özel nitelikli kişisel verilerinizi de içeren her türlü bilgi ve belgeyi ifade etmekte olup, etkinlikler sürecinde çekilen fotoğraflar ve videolar da kabul edilen bu bilgiler fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu “Aydınlatma ve Rıza Metni”nde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile aşağıda yer alan amaçlarla yurt içinde ve yurt dışında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. II. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

Kişisel verileriniz,

 • Dernekler Kanunu ve ilgili her türlü mevzuata uygun olarak verilerinizin kaydını sağlamak,
 • Yukarıda belirlenen çerçevede İlgi Otizm Derneği Tüzüğü ile tanımlanan amaçlar doğrultusunda faaliyetlerimizi yürütmek,
 • Katılım, e-bülten, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlamak ve tarafınızın kullanımına sunmak için gerekli her türlü işlemi yerine getirmek,
 • Dernek hizmetleri ile ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak
 • Dernek faaliyet konuları ile ilgili ürün, hizmet ve imkânlarından tarafınıza faydalanma imkânı sunmak,
 • Bunların genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim vs. gibi avantajlarından tarafınızın haberdar edilmesi, yararlandırılması,
 • Tarafınızın talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak,
 • Tarafınızın kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan kişisel verileriniz, tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme süreniz ve detaylarını elde edilen diğer verilerle birlikte işleyebilmek,
 • Derneği tarafından muhafaza edilen kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarmak,
 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak,
 • Yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile ticari elektronik ileti gönderilebilmek,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amaçlarıyla ve
 • KVKK’da belirtilen diğer amaçlarla, İlgi Otizm Derneği ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* ile aşağıda III. Maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından işlenebilmektedir.

III. Veri Sahibi Olarak KVKK’ nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahibi olarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.
 1. Veri Sahibi Olarak Haklarınızı Ne Şekilde Kullanacaksınız?

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz yukarıda anılan haklarınızı kullanmak için BAŞVURU FORMU link üzerinde belirtilen Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurmak ve eksiksiz doldurduğunuz bu formu Huzur Mahallesi Lizbon Caddesi No:106 Öveçler-Çankaya/ANKARA adresine bizzat başvurarak veya noter vasıtasıyla iadeli posta yoluyla iletmek suretiyle İlgi Otizm Derneği ile irtibata geçebilirsiniz. Talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman ilgi@ilgiotizm.org.tr adresine mail yoluyla başvurmak suretiyle bildirebilirsiniz.

 1. Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?

KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

VII. KVKK uyarınca İlgi Otizm Derneği’nin Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Haller:
KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Hukuki bir yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, İlgi Otizm Derneği’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

RIZA BEYANI

Tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, metni okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın iş burada belirtilen kişisel verilerimin İlgi Otizm Derneği ve yukarıda anılan gerçek ve tüzel kişiler tarafından işlenmesine açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İLETİŞİM

Gizlilik sözleşmesiyle ilgili sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

Adres                : Huzur Mahallesi Lizbon Caddesi No:106 Öveçler-Çankaya/ANKARA

Mail adresi     : ilgi@ilgiotizm.org.tr

Telefon            : 0312 436 35 43

Saygılarımızla

İLGİ OTİZM DERNEĞİ

 


KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BİLGİLENDİRME VE BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve İlgi Otizm Derneği İktisadi İşletmesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası uyarınca kişisel veri sahiplerine kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı mevcuttur. Bu çerçevede yazılı, kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlerle İlgi Otizm Derneği İktisadi İşletmesi’ne yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 • Veri Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
 • Noter vasıtasıyla
 • Veri Sahibi’nce “güvenli elektronik imza veya mobil imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,
 • Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde, tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, ‘’Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’’ hükümleri saklı kalmak kaydıyla, İlgi Otizm Derneği İktisadi İşletmesi’ne yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları hususunda bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi Adres
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini gösterir belge ile yazılı olarak başvurması) HUZUR  MAHALLESİ LİZBON CADDESİ NO: 106B/ ÇANKAYA ANKARA
Noter vasıtasıyla tebligat HUZUR  MAHALLESİ LİZBON CADDESİ NO: 106B/ ÇANKAYA ANKARA
 1. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:
İSİM:  
SOYİSİM:
TC KİMLİK NO:
TELEFON NO:
FAKS NO:
E-POSTA:
ADRES:
 1. İlgi Otizm Derneği İktisadi İşletmesi ile olan ilişkinizi belirtiniz.
☐ Üye

☐ Ziyaretçi

☐ Diğer ………….

☐ Çalışan ☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım Tarih :

☐ Eski Çalışan olarak Çalıştığım Yıllar :

İlgi Otizm Derneği İktisadi İşletmesi içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:………………….…………………………………………………………

Konu: ……………………………………..…………………………………….

 1. Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak açıklayınız: …………………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………
 2. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

☐  Elden teslim almak istemekteyim.

☐  E-mail adresime gönderilmesini istemekteyim.

☐  Adresime gönderilmesini istemekteyim

İşbu başvuru formu, İlgi Otizm Derneği İktisadi İşletmesi ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, İlgi Otizm Derneği İktisadi İşletmesi tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için İlgi Otizm Derneği İktisadi İşletmesi ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde İlgi Otizm Derneği İktisadi İşletmesi, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza: